ICAO Teşkılat Yapısı

tarafından
17
ICAO Teşkılat Yapısı

ICAO’NUN TEŞKİLÂTI
Meclis: En yüksek organıdır ve en azından her üç yılda bir toplanır. Meclis, Konsey tarafından toplantıya çağırılır. Her üye devlet, bir oy hakkına sahiptir. Meclisin kararları 185 Üye Devletin çoğunluk oyuyla alınır. Meclisin görevleri ve gücü aşağıda açıklandığı gibidir:

 • Her toplantıda başkanın ve diğer görevlilerin seçilmesi,
 • Konseyde temsil edilecek anlaşma devletlerinin seçilmesi,
 • Uluslararası Anlaşmalar ve OrganizasyonlarKendi prosedür kurallarını belirlemek ve gerekli ya da uygun olarak nitelendirilebilen komisyon bölümlerini belirlemek,
 • Yıllık bütçeyi oylamak ve organizasyon için gerekli finansal düzenlemeler sağlamak,
 • Harcamaları gözden geçirmek ve organizasyon hesaplarını onaylamaktır.

Konsey; organizasyonun görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve arzu edilen güçleri ve otoriteyi temsil etmektedir. Ayrıca herhangi bir zamanda otorite delegasyonunda değişiklik yapabilmekte ya da hükümsüz kılabilmektedir.
Konsey: ICAO’nun sürekli organı olan Konsey, Meclise karşı sorumludur ve 3 yıllık bir dönem için Konsey tarafından seçilen 33 devletten oluşur. Konsey, ICAO’nun yönetim organıdır. Konseyin en önemli görevlerinden biri, Uluslararası Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamaların (International Standards and Recommended Practices) adaptasyonu ve bunların Eklerini, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine dahil edilmesidir.
Konsey, üye ülkeler arasında havacılıkla ilgili olaylarda ve konvansiyonun uygulamaları hususunda hakemlik görevi üstlenir, uluslararası hava seyrüseferinin gelişimine engel teşkil edebilecek durumların çözümü için gerekli araştırmalar yapar ve uluslararası hava taşımacılığı güvenliğinin ve düzenliliğinin sağlanması için gerekli aşamaları takip eder. Konsey, organizasyonun işlevlerini, aşağıda belirtilen komisyon ve komitelerle yürütür:
Komisyon ve Kurulları: ICAO’nun Komisyon ve Kurulları, üye devletlerin aday göstermesi ya da konsey üyeleri arasından seçim sonrasında, konsey tarafından atanan üyelerden oluşurlar. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Hava Seyrüsefer Komisyonu
 • Hava Taşımacılık Kurulu
 • Hukuk Kurulu
 • Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin Ortak Desteklenmesi Kurulu
 • Personel Kurulu
 • Mali Kurul
 • Yasadışı Eylemler Kurulu

ICAO Sekreterliği: Sekreterlik bölümlere ayrılır ve bu bölümlerin her biri bir kurulla ilgilidir. Sekreterlik Konsey’e teknik ve idari yardım ve destek sağlar. Sekreterlik, Konsey tarafından atanan bir Genel Sekreter tarafından yönetilir ve beş ana bölüme ayrılır:

 • Hava Trafiği Bürosu
 • Hava Taşımacılığı Bürosu
 • Hukuk Bürosu
 • Yasal Büro
 • İdare ve Hizmetler Bürosu

BÖLGESEL YAPI VE OFİSLER
Bölgesel Yapılanma İhtiyacı: ICAO uluslararası sivil havacılıkla ilgili olarak dünya çapında olmasının yanı sıra bölgesel bazda da pek çok konu ile ilgilenir. Bunlar, şu amaçların sağlanmasına yöneliktir:

 • Hizmet ve olanakların planlanması,
 • Trafik yoğunluğunun desteklemesi için ek faaliyetlerin oluşturulması,
 • Yeni hava rotaları,
 • Yeni tip hava araçlarının üretimi ve sunulması.

Bölgeler ve Ofisler: ICAO’nun en çok önem verdiği konulardan biri, bölgesel planların uygulanmasıdır. Bölgesel toplantılar, tavsiye edilen gerekli kolaylıklar ve hizmet şartlarının koordinasyonu, bölgesel planların oluşturulması ve ülkelerin bu planları uygulayabilmeleri için belirli tarihlerde yapılmaktadır. ICAO bölgesel ofisleri, planların uygulanmasının koordinasyonu ve mümkün olan tüm öneri ve yardımların sağlanması amacıyla toplantıları takiben ülkelere danışılarak oluşturulmuştur. Ülkelerin talebi üzerine gerekli yardım ICAO tarafından sağlanmaktadır. ICAO yedi bölgesel ofis tesis etmiştir: Bunlar; Dakar, Bangkok, Kahire, Lima, Mexico City, Nairobi ve Paris’tir. Her bölgesel ofis bir grup üye devlet tarafından (dokuz coğrafi bölgeye ayrılmıştır) yetkilendirilir ve bölgesel ofislerin ana görevi
hava trafiğine ilişkin planların sürdürülmesi, teşvik edilmesi, desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve yürütülmesidir. Dokuz coğrafi bölge şunlardır:
AFI Afrika Hint Okyanusu, NAM Kuzey Amerika, ASIA Asya, CAR Karayibler, NAT Kuzey Atlantik EUR Avrupa, MID Ortadoğu, SAM Güney Amerika, PAC Pasifik.

Bu ofislerin ana görevi; hava seyrüsefer planlarının sürdürülmesi, ilerletilmesi, destek sağlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesidir. Özel durumlar için gerekli yardımlar da Montreal’deki sekreterlik ana merkezinden sağlanmakta ve zaman zaman kısa dönemli detaylar üzerinde çalışmalar yapmak üzere özel uygulama projeleri için teknik danışmanlık sağlanmaktadır. Bu gibi projeler Uzakdoğu, Pasifik, Afrika, Ortadoğu, Karayipler, merkez ve

Güney Amerika’da, haberleşme, hava trafik kontrol, arama ve kurtarma, meteoroloji hizmetleri, havaalanları, havacılık bilgi hizmetleri, havacılık haritaları ve personel lisanslandırması ve eğitimi konularındaki problemlerin çözümlenmesi için uygulanmıştır. Teknik işbirliği ve finansal ortaklıklar, hava seyrüsefer planlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesini sağlayan kolaylıklardır. Planların uygulanması ile ilgili anlaşmalara Konsey yön vermektedir. Konsey, bölgesel planların uygulanmasındaki önemli eksikliklerin giderilmesi için özel birimlere ihtiyaç duyulan yerlerde, uygulama
problemleri için tavsiye edilen çözümlerin uygulanması için bir Hazır Grup oluşturulmuştur.
Ek olarak, Konsey hava seyrüsefer planlama sorumluluğuna sahip, bölgesel planlama grupları
oluşturmuştur.
Bu grupların ana görevleri; yenilenmiş hava seyrüsefer planlarının, değişen trafik karakteristikleri, operasyonel gereklilikler ve teknoloji gelişimi göz önüne alınarak (sistemin gelişiminde, izlenmesi ve üzerinde anlaşmalar yapılmasında) şeffaflığı sağlamaktır.
Genelde uygulama ile ilgili zorluklar üç ana grupta toplanmaktadır:

 • Sivil havacılık dairelerinin, organizasyon ve yönetim problemleri,
 • Hizmetlerin ve kolaylıkların işletilmesi, bakımı ve tesis edilmesi için gerekli yetişmiş eleman eksikliği ve bunun sonucu olarak da havaalanlarının düzenlenrnesi ve inşasındaki problemler,
 • Ücretler ve çalışma şartları.

Genelde bu problemlerin hepsine birden rastlanır. Ancak, en önemli problem yetişmiş kalifiye eleman eksikliğidir. ICAO tarafından Bölgesel Ek Prosedürler (Regional Supplementary Procedures – SUPPS) geliştirilmiştir. Bu ek prosedürlerin amacı, ICAO’nun tüm dünya genelinde uyguladığı hava seyrüsefer prosedürlerinin uygulanamadığı coğrafik bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamaktır.
Bölgesel Hava Seyrüseferi (RAN): RAN toplantıları, belirli coğrafik alanlarda havacılık operasyonlarının ihtiyaçlarını ele almak üzere periyodik olarak gerçekleştirilir. Bölgesel toplantıdan çıkan plan, öyle dizayn edilmiştir ki, ilgili ülkeler bunu uyguladıklarında, hem bölge hem de küresel sistem için etkin, entegre olmuş bir sistem oluştururlar. Bölgesel ofisler, yukarıda sıralanan görevlerine ek olarak bölgesel planların güncelleşmesinden de sorumludur.
Mali Destek: Bölgesel ofisler yoluyla özel durumlarda devletlere mali destek sağlanmaktadır. Grönland ve İzlanda gibi hava sahasının çok yoğun kullanıldığı ve gayri safi milli hasılaları ile karşılaştırıldığında hava trafik kontrolü, seyrüsefer yardımı ve meteoroloji servisleri koşulları için orantısız bir harcama yapmaları gereken ülkelere bu yardım sağlanmaktadır.