Hava trafik kısaltmaları

tarafından
1331
Hava trafik kısaltmaları

-A-

AD-A/D Aerodrome – Hava alanı
ADF Automatic Direction Finding Equipment – Otomatik Yön Bulma Cihazı
ADIZ Air Defence Identification Zone – Hava Savunma Tanıtma Bölgesi
ADNC Air Defence Notification Center – Hava Savunma Bildirim Merkezi
ADR Advisory Route – Tavsiyeli Yol
AFIL Flight Plan Filled In The Air – Havada Doldurulan Uçuş Planı
AFIS Aerodrome Flight Information Service – Hava Alanı Uçuş Bilgi Servisi
AFT After – Sonra
AFIN Aeronautical Fixed Telecommunication Network – Sabit Havacılık Haberleşme
AGA Aerodromes Ground Aids and Air Routes – Hava Alanı, Hava Yolları ve Yer
AGL Above Ground Level – Arazi Seviyesinden Olan Yükseklik
AIC Aeronautical Information Circular – Havacılık Enformasyon (bilgileri) Genelgesi
AIP Aeronautical Information Publication – Havacılık Enformasyon (bilgileri) Yayınları
AİRAC Aeronautical Information Regulation and Control – Havacılık Bilgileri Düzen ve
AIS Aeronautical Information Services – Havacılık Enformasyon Hizmetleri
ALERFA Alert Phase – Alarm Hali
ALS Approach Light system – Yaklaşma Işık Sistemi
ALT-alt Altitude – İrtifa
ALTN Alternate – Yedek
AM After Midnight – Sabah Saatleri
AOC Air Operation Centre – Hava Harekât Merkezi (HKHM)
AP/A/P Airport – Hava Limanı
APP-App Approach Kontrolörrol Unit or Approach Kontrolörrol- Yaklaşma Kontrol Ünitesi
APRX Approximate, Approximately – Tahmini, Tahminen
ARFOR Area forecast (code) – Bölgesel Hava Tahmini (kod)
ARMET Forecast Upper Wind and Temperature at Specified Points (code) – Belli
ARA Airborne Radar Approach – Uçak radarı ile yapılan alçalma
ARP Aerodrome Reference Point- Hava alanı frekans noktası
ARR Arrival – Varış
ASAP As Soon As Possible – Mümkün Olan En Kısa Zamanda
ASBL Approach Surface Base Line – ILS/PAR alçalma planlarında pist eşiği irtifaından
ASDE Airport Surface Detection Equipment – Meydan Yüzey Tespit Cihazı
ASP Asphalt – Asfalt
ASR Airport Surveillance Radar – Meydan Arama Radarı
ATA Actual Time of Arrival – Gerçek Varış Zamanı
ATC Air Traffic Kontrolörrol (in general) – Hava Trafik Kontrol (genel)
ATCC Air Traffic Kontrolörrol Center – Hava Trafik Kontrol Merkezi
ATD Actual Time of Departure – Gerçek Kalkış Zamanı
ATFM Air Traffic Flow Management – Hava Trafik Akışı Yönetimi

ATFMU Air Traffic Flow Management unit – Hava Trafik Akışı Yönetim Birimi
ATIS Automatic Terminal Information Service – Terminal Otomatik Bilgi Servisi
ATM Airspace and Traffic Management – Hava Sahası ve Trafik Yönetimi
ATS Air Traffic Service – Hava trafik hizmetleri
ATTN Attention – Dikkat
ATZ Aerodrome Traffic Zone – Hava Alanı Trafik Bölgesi
AVASIS Abevıated Visual Approach Slope Indicator System – Basit Görerek Süzülüş
AVBL Available – Kullanılabilir
AZ Azimuth – Azimut (yatay açı)

-B-

BA Breaking Action – Frenleme
BCN Beacon (Aeronautical Ground Light) – Havacılık Yer Işığı
BDRY Boundary – Sınır
BKN Broken – 5/8 – 7/8 arası bulutluluk
BLW Below – Altında
BRG Bearing – Kerteriz
BTN Between – Arasında

-C-

C Celcius, °C (centigrade) – Selsiyus (santigrat derece)
CAL Calibrate, Calibrated – Kalibre veya Kalibre Edilmiş
CAOC Combined Air Operation Center – Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi
CAS Calibrated Air Speed – Düzeltilmiş Hava Sür’ati
CAT Clear Air Turbulence – Açık Hava Türbülansı
CAT Category – Kategori, Sınıflandırma
CAVOK Ceiling And Visibility OK – Meteorolojik Tavan ve Görüşün Elverişli Olması hali
CCW Counter Clock Wise – Saat İbresinin Aksi Yönünde
CEAC Committee for European Airspace Coordination – Avrupa Hava Sahası
CFM Confirm – Teyit veya Teyit Ederim
CG Climb Gradient – Tırmanma Gradyanı
CH-Chan Channel – Kanal
CHG Change – Değişiklik
CIV Civil – Sivil-Millî, Devlete Ait
CL Centerline – Merkez hattı (pist merkez ekseni)
CLR Clear or Clear to…. Or clearance – Açık veya……’ye açık
CLSD Closed – Kapalı
CM Centimeter – Santimetre
CMPL Completed or Complete – Tamamlanmış veya Tamam
CNL Cancel or Cancelled – İptal veya İptal Edilmiş
CNL Flight Plan Cancellation Message – Uçuş Planı İptal Mesajı
CNS Continuous – Devamlı
COM Communication – Haberleşme

COMINT Communication Intelligence – Muhabere İstihbaratı
COND Condition – Durum, Şart
CON Concrete – Beton
CONST Construction or Constructed – Bina, İnşaat
CONT Continue or Continued – Devam veya Devam Eden
COP Change-Over Point – Değiştirme Noktası (uçak alıcısının başka bir istasyona
CORE Correct or Corrected or Corrrection – Düzeltmek, Düzeltme veya Düzeltilmiş
CPL Current Flight Plan – Geçerli Uçuş Planı
CPX Command Post Exercise – Kontrol Amaçlı Sanal Eğitim
CRC Kontrolörrol and Reporting Centre – Kontrol ve Rapor Merkezi
CRP Kontrolörrol and Reporting Post – Kontrol ve Rapor Postası
CTA Control Area – Kontrol sahası
CTN Caution – Dikkat
CTR Control Zone – Kontrol Bölgesi
CW Clockwise – Saat İbresi Yönünde
CWY Clearway – Aşma Sahası

-D-

DA Dangerous Area (followed by identification)-ltd. – Tehlikeli Saha (takiben
DH Decision Height – Karar İrtifası
D/F Direction Finder – İstikamet Bulucu
DCT Direct – Doğrudan Doğruya
DEG Degrees – Derece
DEP Departure – Kalkış
DER Departure End of Runway – Kalkış İstikametinde Pist Sonu
DES Descend or Descending to – ……e iniş veya alçalma
DEST Destination – Gidilecek Yer (hedef)
DETRESFA Distress Phase – Tehlike Hali
DG Descent Gradient – Alçalma Gradyanı
DFTI Distance From Touchdown Indicator – Oturma Noktası Göstergesinden Uzaklık
DH Decision Height – Karar Yüksekliği
DIST Distance – Mesafe
DLA Delay or Delayed – Gecikme
DLA Delay Message – Gecikme Mesajı
DME Distance Measuring Equipment – Mesafe Ölçme Cihazı
DNG Danger or Dangerous – Tehlike veya Tehlikeli
DoD Department of Defence – Amerikan Savunma Bakanlığı
DPT Depth – Derinlik
DR Dead Reckoning – Hesabî Seyrüsefer
DRG During – Esnasında
DTG Date Time Group – Tarih Saat Grubu

DUP Duplication – İkinci Kere (Mükerrer)
DUR Duration – Süre, Süreklilik
DVOR Doppler VOR – Doppler vor
DX Duplex – Aynı Anda Alma Gönderme

-E-

EAC Expected Approach Clearance Time – Tahminî Alçalma Zamanı
EANPG European Air Navigation Planning Group – Avrupa Hava Seyrüsefer Planlama
EAT Expected Approach Time – Muhtemel Yaklaşma Zamanı
ECAC European Civil Aviation Conference – Avrupa Sivil Havacılık Konferansı
EEE Error – Hata
EET Estimated Elapsed Time – Tahminen geçecek zaman
EFC Expected Further Clearance Time – Tahmini talimat verme zamanı
ELEV-el Elevation – Rakım, İrtifa
ELINT Electronic Intelligence – Elektronik istihbaratı
EMERG Emergency – Olağanüstü Durum
ENG Engine – Motor
ENRT En route – Yolda, Giderken
EQPT Equipment – Gereç, Donatım
ESAA Emergency Safe Altitude – Emercensi Emniyet İrtifa
EST Estimated Time over Significant point or Estimate or Estimated – Belli bir noktayı
ETA Estimated Time of Arrival – Tahmini varış zamanı
ETC Et Cetera (and the rest; and so forth) – Vesaire (vs)
ETD Estimated Time of Departure – tahmini kalkış zamanı
EUROCONT European Organization for Safety of Air Navigation – Hava Seyrüsefer Emniyeti
EXC Except – Ayrı
EXER Exercises or to Exercise or Exercising – Tatbikat, Tatbikat yapma, tatbikat
EXP Expect or Expectador or Expecting – Bekleme, Beklenen veya Bekleyiş
EXTD Extend or Extending – Uzatma veya uzatılmış

-F-

FAA Federal Aviation Administration – Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık
FAC Facilities – Kolaylıklar
FAC Final Approach Course – Son Yaklaşma Kursu
FAF Final Approach Fix – Son Yaklaşma Noktası
FAL Facilities – Kolaylıklar
FAP Final Approach Point – Son Yaklaşma Noktası
FAR Federal Aviation Regulation – Amerikan Havacılık Dairesi Düzenlemeleri
FIC Flight Information Centre – Uçuş Bilgi Merkezi
FIH Flight Information Handbook – Uçuş Bilgi El Kitabı
FIR Flight Information region – Uçuş Bilgi Bölgesi
FIS Flight Information Service – Uçuş Bilgi Hizmeti (Servis)
FL Flight Level – Uçuş Seviyesi

FLIP Flight Information Publication – Uçuş Bilgi Yayını
FLT Flight – Uçuş
FLTCK Flight Check – Uçuş Kontrol
FNA Final Approach – Son Yaklaşma
FOB Forward Operation Base – İleri Harekât Üssü
FOD Foreign Object Damage – Yabancı Madde Hasarı
FOL Forward Operation Location – İleri Harekât Bölgesi
FPL Filled Flight Plan – Doldurulmuş Uçuş Plan
FPM Feet Per Minute – Dakikada feet
FREQ Frequency – Frekans
FSL Full Stop Landing – Tam İniş
FST First – Birinci
FT Feet (dimensional unit) – Feet (ölçü birimi)
FTC Fast Time Constant (elc.) – Sürat Zaman Sabitesi
FUA Flexible Use of Airspace – Hava Sahasının Esnek Kullanımı

-G-

G/A Ground-to-Air – Yerden Havaya
G/A/G Ground-to- Air and Air-to-ground – Yerden-Havaya ve Havadan-Yere
GCA Ground Controlled Approach – Yerden Kontrollü Yaklaşma
GEN General – Genel
GLD Glider – Plânör, Motorsuz Uçak
GMT Greenwich Mean Time – Greenwich Saati
GND Ground – Yer
GNDCK Ground Check – Yer kontrolü
GP Glide Path – Süzülüş yolu
GPI Ground Point of Intercept – Kesişimin Yer Noktası
GPS Global Positioning System – Uydu ile S/S/ Sistemi
GS Glide Slope – Süzülüş Hattı
GS Ground Speed – Yer Sürati
GSIP Glide Slope Intercept Point – Süzülme Açısını Kesiş Noktası

-H-

H24 Continuous Day and Night Service – Gece ve Gündüz Devamlı Hizmet
HAA Height Above Airport – Meydan Üzeri Yüksekliği
HAT Height Above Touchdown – Teker Koyma Noktası Üzeri İrtifa
HBN Hazard Beacon – Tehlike Beacon
HDG Heading – Baş (yön)
HEL Helicopter – Helikopter
HF High Frequency (3.000 to 30.000 khz) – Yüksek Frekans
HGT Height or Height Above – Yükseklik veya Üzerinde Yükseklik
HR Hours – Saat
HS Service available during hours of scheduled operations – Çalışma saatlerinde

-I-

IAC Initial Approach Course – İlk Yaklaşma Hattı
IAF Initial Approach Fix – İlk Yaklaşma Noktası
IAL Instrument Approach and Landing Chart – Aletle Yaklaşma ve İniş Plânı
IAS Indicated Air speed – Hava Sür’ati
IBN Identification Beacon – Tanıtma Beacon’ı
IC Intermediate Course – Ara Yaklaşma Hattı
ICAO International Civil Aviation Organization – Uluslar Arası Sivil Havacılık Teşkilâtı
ID Identifier or Identify – Tanıtıcı veya Tanıtma
IF Intermediate Fix – Ara Yaklaşma Noktası
IFATCA International Federation Air traffic Kontrolörrollers Association – Uluslar Arası
IFF Identification Friend/Foe – Dost veya Düşman Tanıma
IFR Instrument Flight Rules – Aletle Uçuş Kuralları
ILS Instrument Landing System – Aletle İniş Sistemi
IM Inner Marker – İç Marker
IMC Instrument Meteorological Conditions – Aletli Meteorolojik Şartlar
IMT Immediate or Immediately – Hemen veya Derhal
INA Initial Approach – İlk Yaklaşma
INBD Inbound – Geliş
INCERFA Uncertainty Phase – Şüphe Hali
INFO Information- Bilgi
INOP Inoperative – Çalışmıyor, Yürürlükte değil
INPR In Progress – Gelişmekte
INS Inertial Navigation System – Dâhili S/S Sistemi
INT Intersection – Kavşak
IP Initial Point – Başlangıç Noktası (BANOK)
IR Ice on Runway – Pist üzerinde Buzlanma
ISA International Standard Atmosphere – Uluslar Arası Standart Atmosfer

-J-

JAA Joint Aviation Association – Müşterek Havacılık Teşkilâtı
JAR Joint Aviation Regulation – Müşterek Havacılık Kuralları

-K-

KG Kilograms – Kilogram
kHz Kilohertz – Kilohertz
KM Kilometers – Kilometre
KMH Kilometers Per Hour –Kilometre/Saat
KN Knots (FAA) – Saatte Deniz Mili (FAA)
KT Knots (ICAO) – Saatte Deniz Mili (ICAO)

-L-

L Left (Runway Identification) – Sol (Pist Tanıtması)
L Locator (see LM, LO) – Belirleyici (bkz.LM, LO)
LAT Latitude – Enlem
LB Pounds (weight) – Libre (ağırlık ölçüsü)

LCA Lowest Coverage Altitude – Asgari Kaplama İrtifa
LCN Load Classification Number – Yük Sınıflandırma Numarası
LDA Localizer Type Directional Aids – İstikamet/Yön Bilgisi Sağlayıcı Seyrüsefer
LDG LANDING – İniş
LEFT Left (direction of turn) – Sol (dönüş yönü)
LEN Length – Uzunluk
LF Low Frequency– Alçak Frekans (30-300 khz arası)
LGT Light or Lighting – Işık veya Işıklandırma
LGTD Lighted – Işıklandırılmış
LLZ Localizer (ICAO) – Localizer (ICAO)
LM Locater, Middle – Orta Belirleyici
LMM Compass Locator at Middle Marker – Orta Markırda Locater Compass
LMT Local Mean Time – Yerel Saat
LO Locater Outer – Dış Locator
LOC Localizer (FAA) – Localizer (FAA)
LOM Compass Locator at Outer Marker – Dış Markerda Kompas Locator
LONG Longitude – Boylam
LORAN Long range Air Navigation System – Uzun Mesafe Hava Seyrüsefer Sistemi
LOS Line Of Sight – Görüş Hattı (Ufuk Çizgisi)
LRG Long Range – Uzun Mesafe
LTD Limited – Sınırlı

-M-

M Meter – Metre
MAA Maximum Authorized Altitude – Müsaade Edilen Azami İrtifa
MAG Magnetic – Manyetik
MAINT Maintenance – Bakım
MAP Aeronautical Map and Charts – Havacılık Haritaları ve Plânları
MAP Missed Approach Point – Pas Geçme Noktası
MAX Maximum – En Çok
MDA Minimum Descent Altitude – Asgarî Alçalma İrtifası
MEA Minimum Enroute Altitude – Asgarî Yol İrtifası
MET Meteorological or Meteorology – Meteorolojik veya Meteoroloji
METAR Aviation Routine Weather Report – Periyodik Hava Raporu
MF Medium Frequency – Orta Frekans (300 – 3.000 khz arası)
MHA Minimum Holding Altitude – Minimum Bekleme İrtifası
MHz Megahertz – Megahertz
MIL Military – Askerî
MIN Minutes – Dakika
MIN/min Minute/minimum – Dakika/asgarî
MIVAC Minimum IFR Vectoring Altitude Chart – Minimum IFR Yönlendirme İrtifa Haritası

MKR Marker Radio Beacon – Marker Radyo Beacon
MLS Microwave Landing System – Mikrodalga İniş Sistemi
MM Middle Marker – Orta Marker
MNM Minimum – En Az
MOCA Minimum Obstruction Clearance Altitude – Asgarî Mânia Müsaade İrtifa
MPH Statute Miles Per Hour – Saatte Kara Mili
MRA Minimum Reception Altitude – Asgarî Alış (Kullanma) İrtifa
MRG Medium Range – Orta Mesafe
MRVAC Minimum Radar Vector Altitude Chart – Minimum Radar Vektör İrtifa Haritası
MSA Minimum Safe Altitude – Minimum Emniyet İrtifa
MSG Message – Mesaj
MSL Mean Sea Level – Deniz Seviyesinde
MTBF Mean Time Between Failures – Arızalar Arasındaki Zaman Aralığı
MTI Moving Target Indicator – Hareketli Hedef Göstericisi
MTCA Military Terminal Kontrolörrol Area – Askerî Terminal Kontrol Sahası
MTTR Mean Time To Repair – Ortalama Onarım Süresi
MTU Metric Units – Metrik Birimler
MWO Meteorological Watch Office-Meteoroloji Nöbetçi Ofisi

-N-

N North – Kuzey
N/A Not Application or Not Authorized – Uygulanmaz veya Müsaade Edilmez
NATO North Atlantic Treaty Organization – Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı
NAV Navigation – Seyrüsefer
NAVAID Air Navigation Facility – Hava Seyrüsefer Kolaylıkları
NBD Non-Directional Radio Beacon – Yönlendirilmemiş Radyo Beacon’ı
NE North-East – Kuzeydoğu
NGT Night – Gece
NIL Blank – Boşluk
NML Normal – Normal, Düzgün
NM Nautical Mile – Deniz Mili
NNE North, North East – Kuzey, Kuzeydoğu
NNW North, North West – Kuzey, Kuzeybatı
NOF International NOTAM Office – Uluslar Arası NOTAM Ofisi
NOTAM Notice to AIRMEN – Havacılara Duyuru
NR Number – Numara
NW North-West – Kuzeybatı
NXT Next – Sonra, Ondan Sonra, Sonraki

-O-

O/R On Request – İstek Üzerine
OBS Omnibearing Selector – İstikamet Seçici
OBST Obstacle – Engel, Mânia

OCA Obstacle Clearance Altitude – Mânia Müsaade İrtifai
OCH Obstacle Clearance Height – Mânia Müsaade Yüksekliği
OCL Obstacle Clearance Limit – Mânia Müsaade Limiti (İrtifa)
OCS Obstacle Clearance Surface – Mânia Klerans Yüzeyi
OJT On The Job Training – Görev Başı Eğitimi
OIS Obstacle Identification Surface – Mânia Tanımlama Yüzeyi
OK We Agree or It Is Correct – Mutabıkız veya Doğru
OM Outer Marker – Dış Marker
OPN Open – Açık
OPR Operator or operate or operative or operating or operational – işletici, , çalışmaya
OPS Operations – Çalışma
ORB Orbit – Dairevi Uçuş

-P-

P Ltp – Prohibited (Area) – LTP – Yasak (Bölge)
PANS Procedures for Air Navigation Services – Hava Seyrüsefer Hizmetleri için Usüller
PAPI Precision Approach Path Indicator – Hassas Yaklaşma Hattı Göstergesi
PAR Precision Approach Radar – Hassas Yaklaşma Radarı
PARL Parallel – Paralel
PCN Pavement Classification Number – Kaplama Sınıflandırma Numarası
PERM Permanent – Devamlı
PJE Parachute Jumping Exercise – Paraşütle Atlama Tatbikatı
PLA Practice Low Approach – Alçak Yaklaşma Uygulaması
PLN Flight Plan – Uçuş Plânı
POB Persons on Board – Uçaktaki Şahıslar
POC Point of Contact – Temas Noktası
PPI Plan Position Indicator – Plân Mevki Göstericisi
PPR Prior Permission Required – Önceden Talep Edilen İzin
PSGR Passenger – Yolcu
PSN Position – Durum
PT Procedure/Penetration Turn – Kaide Dönüşü
PTN Procedure/Penetration Turn – Kaide Dönüşü

-Q,R-

QBI Compulsory IFR Flight – Zorunlu IFR Dönüşü
QRA Quick Reaction Aircraft – Ani Reaksiyon Uçakları
RAPCON Radar Approach Control – Radarlı Yaklaşma Kontrol
REF Reference – Referans
REP Report or Reporting or Reporting Point – Rapor Noktası, Rapor
REQ Request or Requested – İstek veya İstenen
RF Radio Frequency – Radyo Frekans
RMI Radio Magnetic Indicator –Radyo Manyetik Gösterge
RMK Remark – Düşünce, İşaret

RNG Radio Range – Radyo Menzili
ROC Rate of Climb – Tırmanma Derecesi
ROC Required Obstacle Clearance – Gerekli Mânia Kleransı
ROFOR Route Forecast – Yol Hava Tahmin Raporu
RPI Runway Point of Intercept – Kesişimin Pist Noktası
RPL Repetitive Flight Plan – Sürekli Uçuş Planı
RPM Revolutions Per Minute – Dakikada Devir
RPT Repeat or I Repeat-Tekrarla veya Tekrarlıyorum
RRP Runway Reference Point – Pist Referans Noktası
RSU Runway Supervisor Unit – Pist Başı Nöbetçi Subayı
RVR Runway Visual Range – Pist Görüş Mesafesi
RVSM Reduced Vertical Separation Minima – Dikey Ayırma Minimumlarının
RWY Runway – Pist

-S,T-

SAR Search and Rescue – Arama Kurtarma
SDF Simplified Directional Facility – Basitleştirilmiş İstikamet Kolaylığı
SID Standard Instrument Departure – Standart Alet Tırmanma Paterni
SIF Selective Identification Feature – Seçilmiş Teşhis Kolaylığı
SOP Standart Operational Procedures – Standart Harekât Usulleri
SRA Surveillance Radar Approach – Arama Radar Yaklaşması
SSR Secondary Surveillance Radar – Tâli Arama Radarı
TA Transition Altitude – İntikal İrtifası
TAF Aerodrome Forecast – Meydan Tahmini
TAS True Airspeed – Hakîki Hava Sü’rati
TAX Taxiing or Taxi – Uçağın Yerde Rule Yapması veya Taksi
TB Technical Bulletin – Teknik Bülten
TCH Threshold Crossing Height – Pist Başını Katediş İrtifası
TCTO Time Changed Technical Order – Zamana Bağlı Teknik Emir
TDZ Touchdown Zone – Oturma Noktası
TDZE Touchdown Zone Elevation – Oturma Noktası İrtifası
TERPS Terminal Instrument Procedure – Terminal Sahası Aletli Uçuş Usülleri
THR Threshold – Pist Eşiği/Pist Başı
THRE Threshold Elevation – Pist Eşiği/Pist Başı İrtifası
TIL Until – …….e kadar
TKOF Take-off – Kalkış
TMA Terminal Maneuvering Area – Terminal Kontrol Sahası
TO Technical Order – Teknik (Emir) Talimatı
TOC Top Of Climb – Tırmanma Sınırı
TODA Take-Off Distance Available – Kalkış için Uygun Mesafe
TORA Take-Off Run Available – Kalkış için Koşturma Mesafesi

TP Technical Publication – Teknik Neşriyat
TR Track – Yol (rota)
TRANS Transmits or Transmitter – Verme veya Verici
T-VASI T (configuration) Visual Approach Slope Indicator – T Tipi VASI
T VOR Terminal VOR – Terminal VOR
TWR Control Tower – Hava Alanı Kontrol Kulesi Meydan Kontrol
TWY Taxiway – Taksi Yolu
TWYL Taxiway-LINK – Taksi Yolu Bağlantısı
TX Transmitter – Verici
TXT Text – Metin (mesajın metni)
TYP Type (Type of Aircraft) – Tip, Cins (uçak tipi)

-U-

U/S Unserviceable – Hizmet Verilemez
UAC Upper Area Control Centre – Yüksek Saha Kontrol Merkezi
UAR Upper Air route – Yüksek Seviye Hava Yolu
UDF Ultra High Frequency Direction Finding Station – Ultra Yüksek Frekans Yol
UFN Until Further Notice – İkinci bir Uyarıya Kadar
UHF Ultra High-Frequency – Ultra(Pek) Yüksek Frekans (300-3.000 Mhz)
UIC Upper Information Centre – Yüksek Bilgi Merkezi
UIR Upper Flight Information Region – Yüksek Uçuş Bilgisi Bölgesi
UNL Unlimited – Sınırsız
UNREL Unreliable – Güvenilmez
UTA Upper Control Area – Yukarı Kontrol Sahası
UTC Coordinated Universal Time – Düzenlenmiş Uluslar Arası Zaman

-V-

VAL Visual Approach and Landing Chart – Görerek Yaklaşma ve İniş Haritası
VAR – var Variation – Sapma, Manyetik Sapma
VASIS Visual Approach Slope Indicator System – Işıklı Süzülme Açısı Veren Görerek
VDP Visual Descent Point –Görerek Alçalma Noktası
VER Vertical – Dikey
VFR Visual Flight Rules – Görerek Uçuş Kuralları
VHF Very High Frequency – Çok Yüksek Frekans (30-300 mhz)
VIA By Way Of – Yoluyla
VIP Very Important Person – Çok Önemli Kişi
VIS Visibility – Görüş, Görüş Mesafesi
VMC Visual Meteorological Conditions – Meteorolojik Şartların Görüşe Müsait
VOLMET Meteorological Information for Aircraft In Flight – Havadaki Uçaklara Verilen
VOR VHF Omnidirectional Radio Range – VHF Frekansında Çalışan Çok Yönlü
VORTAC VOR and TACAN combination – Eşleştirilmiş VOR ve TACAN
VRB Variable – Değişken
VV Vertical Velocity – Dikey Sür’at

VTOL Vertical Take-Off and Landing – Dikey Kalkış ve İniş

-W,X,Y,Z-

WAC World Aeronautical Chart – Dünya Havacılık Haritası (ICAO 1/1.000.000)
WDI Wind Direction Indicator – Rüzgâr Yön Göstergesi
WEF With Effect From or Effective From – …..den itibaren geçerli
WIE With Immediate Effect or Effective Immediately – Derhal Geçerli
WRNG Warning – Tehlike, İmdat
WS Wind Shear – Dikey Ani Şiddetli Rüzgâr Kırılması
WX Weather – Hava, Hava Durumu
XMTR Transmitter – Verici
XS Atmospherics – Atmosferik (atmosferik parazit)
YD Yards – Yarda (3 feet=0.9144 metre)
YES Yes – Evet
Z Zulu Time (Greenwich Mean Time) – Zulu Saati (Greenwich’e göre)